Grundutbildning: "Hållbara Ungdomar"

Grundutbildning:

"Hållbara Ungdomar"

Grundutbildning:

"Hållbara Ungdomar"

Lär dig att arbeta hållbart och inkluderande i mötet med ungdomar

 

Den psykiska ohälsan bland ungdomar exploderar över hela världen och unga som lider av depression och ångest ökar kraftigt i Sverige. Samtidigt spenderar ungdomar mer tid idag framför skärmar av dataspel och sociala medier än någonsin tidigare medan tiden där vuxna och ungdomar träffas och pratar ansikte mot ansikte minskar. Frågan på mångas läppar är därför; hur stöttar och stärker vi unga hjärnor i en allt mer uppkopplad värld där tillfällen för samtal blir allt färre?

 

Svaret är enklare än vi tror. Vi behöver förstå mer, samtala bättre och skapa mer hållbara lösningar i mötet med ungdomar. Denna utbildning syftar till att åstadkomma just detta.  Utbildningen består av tre delar som ger nya verktyg och metoder och som hjälper dig att främja en hållbar och hälsosam utveckling hos de ungdomar du möter, i såväl korta som längre samtal.  

Utbildningens tre delar:

1. Integral Ungdomsanalys – Konsten att Förstå

2. Integralt Samtal - Konsten att Samtala 

3. Integral Ungdomsplan - Konsten att Förändra

1. Integral Ungdomsanalys (IUA) – Konsten att förstå


Den individuella ungdomsanalysen (IUA) är kartan som hjälper oss att navigera genom ungdomens terräng. Kartan består av fyra perspektiv eller fyra glasögon genom vilka vi kan förstå och uppleva den unges situation.


Kartan hjälper oss att snabbt bena ut den unges psykologiska, beteendemässiga, värderingsmässiga och vanemässiga förutsättningar och sårbarheter i relation till sin utmaning. Det vill säga, den hjälper oss att klarlägga individens inre upplevelser (ex. tankar, känslor, motivationer) samt hur dessa bidrar till individens beteenden (ex. extrovert, introvert, våldsam). Kartan hjälper oss även att förstå de olika grupper som individen tillhör och hur dessa gruppers normer och värderingar (ex. familjen, kompisgänget, idrottsklubben) påverkar hur den unge interagerar med andra, inom och utanför dessa grupper. Kartan hjälper oss även att kasta ljus över individens ohälsosamma och hälsosamma system (ex. vanor, traditioner, rutiner).


Kartan ger oss en övergripande och inkluderande bild av situationen vi har framför oss genom att använda flera analyserande perspektiv samtidigt. Varje perspektiv bidrar med väsentlig information men styrkan i kartan ligger i att sammanfoga delarna till en helhet och skapa ett system av lösningar och åtgärder.

 2. Integralt Samtal (IS) - Konsten att samtala


Det Integrala Samtalet (IS) omsätter den Integrala Ungdomsanalysen (IUA) till konkreta samtalsämnen i mötet med den unge. Strukturen för Integrala Samtal (IS) är:


Emotionsfokuserade – samtalen ska väcka intresse och öka förståelsen för hur våra emotioner och känslor påverkar våra stressreaktioner och negativa tankemönster/beteenden men även ögonblick av inspiration och positiva tankemönster/beteenden


Relationsförbättrande – samtalen ska vara ”validerande” för att öka förutsättningarna för acceptans och känsloreglering hos den vi samtalar med.


Aktionsfokuserade – samtalen ska locka till inre motivation och förändring.

3. Integral Ungdomsplan - Konsten att förändra


Den integrala Ungdomsplanen (IUP) omsätter den Integrala Ungdomsanalysen (IUA) och det som framkommit under det Integrala Samtalet (IS) till ett system av lösningar och åtgärder. 


Utgångspunkten för planen är att lösningarna och åtgärderna syftar till att främja inre tankar som stöttar och uppmuntrar en hälsosam självbild, handlingar och beteenden som förstärker denna självbild, socialt umgänge som möjjliggör en fortsatt positiv utveckling och system och vanor som bidrar till en bestående och hållbar förändring hos den vi träffar. 

Efter utbildningen kommer du att ha:

 • Tekniker för att föra ett Integralt Samtal (IS) på ett validerande och accepterande sätt.
 • Tekniker för att genomföra en Integral Ungdomsanalys (IUA) och Integral Ungdomsplan (IUP).
 • Tekniker för att hjälpa unga hjärnor göra medvetna val
 • Tekniker för inre och yttre motivation i mötet med ungdomar.
 • Kunskap om den unga hjärnan och kroppen; nervsystemet, stress, känslor och signalsubstanser.
 • Kunskap om olika emotioner och känslor, dess betydelse och funktion.
 • Kunskap om emotioners och känslors koppling till stress och negativa tankemönster samt till dess motsatser som ökad energi och positiva tankemönster
 • Kunskap om behovet av rörelse och problemet med stillasittande

Efter utbildningen är du redo att:

 • Genomföra samtal som bygger på metoden Integrala Samtal (IS)
 • Genomför en Integral Ungdomsanalys (IUA) och en Integral Ungdomsplan (IUP).
 • Bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situationer.
 • Skapa kreativa lösningar för att reglera upp och ner det unga nervsystemet.
 • Använda positiva känslor som ett verktyg för att skapa förändring. 
 • Öka ungdomars förståelse för sina egna känslor och dess koppling till både hälsosamma och ohälsosamma beteenden samt till negativa och positiva tankemönster.
 • Motivera ungdomar att göra medvetna val.
 • Hjälpa barn och unga att utveckla självförmåga och inre motivation.
 • Använda dig själv och dina erfarenheter i mötet med barn och unga.
 • Anpassa ditt bemötande så att passar den målgrupp du möter.
 • Genomföra konsekvensanalyser i mötet med ungdomar

Målgrupp

Denna utbildning är särskilt utformad för medarbetare som vill använda samtalet för att stötta och stärka ungdomar. Deltagare på utbildningarna är ofta fritidspedagoger, kuratorer, behandlingspedagoger, lärare, specialpedagoger, socialsekreterare och ledare inom idrotts-och föreningslivet. 

Läs fler recensioner på utbildning.se