Grundutbildning: "Hållbara Pojkar"

Grundutbildning 

"Hållbara Pojkar"

Grundutbildning i

"Hållbara Pojkar"

Unik utbildning om att möta pojken bakom rustningen


Pojkar som grupp toppar år in och år ut den negativa statistiken och många forskare pratar idag om ”pojkkrisen” som ett erkänt faktum. Trots decennier av riktade insatser mot killar upplever många som möter pojkar i sitt arbete att deras avstånd, både fysiskt och emotionellt, ökar desto närmare vi kommer. Många känner en hjälplöshet inför att de varken når ut eller fram till pojkar.


Efter 17 års arbete med att driva reflekterande och stärkande samtal med killar i tonåren genom den mångfaldigt prisbelönta DIN BROR metoden och Boys Emotional Awareness and Validation Program (BEAV) ser vi hur vi kan överkomma "pojkkrisen" med en ny förståelse, nya metoder och en ny inställning. Denna utbildning är därför fylld med konkreta verktyg och värdefull kunskap om det mest effektiva sättet att nå bakom pojkars rustning och skapa positiva förändringar i deras vardag.


Not: BEAV och Din Bror är skapade av Driton Rama och kurshållaren Tyko Granberger.


Kort sagt innebär detta att vi först lär oss att skapa allians och relation med killar. Därefter behöver vi skapa en miljö där destruktiva beteenden minskar så att de blir mer mottagliga för förändring. När detta görs så öppnar det dörren för att bygga färdigheter inom områden där pojkar tenderar att vara minst tränande i, såsom stå-ut färdigheter, relationsfärdigheter och i emotions- och känslomedvetenhet. Dessa inre superkrafter ökar deras förmåga att bättre hantera utmanande och pressande situationer och göra mer hälsosamma val. 

   Utbildningens tre delar:

   1. Pojkperspektiv – Konsten att förstå

   2. Alliansbyggande och Integrala Samtal (IS) – Konsten att bygga allians och samtala

   3. Pojkplanen – Konsten att förändra


   1. Pojkperspektivet– Konsten att förstå


   Huvudingrediensen för lyckade insatser riktade mot pojkar är att vi som möter dem har en grundläggande förståelsen för det vi kallar ”Pojkperspektivet”. Pojkperspektivet är ett övergripande och inkluderande perspektiv som tar i beaktande pojkars individuella, kulturella, strukturella och beteendemässiga utmaningar och möjligheter. 


   Pojkperspektivet kan liknas en karta. En karta som hjälper oss att navigera effektivt och konstruktivt genom killars specifika terräng och skapa hållbara lösningar utifrån deras behov och situation.

   2. Alliansbyggande och Integrala Samtal (IS)


   Men att förstå pojkperspektivet räcker inte. De flesta som vänder sig till oss upplever ofta att pojkar tar avstånd, antingen fysiskt eller emotionellt när de närmar sig dem. För att motverka detta behöver vi som möter pojkar öka vår förmåga att bygga allians och relation i pojkarnas värld. Denna del av utbildningen tittar därför närmare på hur förståelsen för Pojkperspektivet i kombination med det Integrala Samtalet (IS) kan hjälpa oss att skapa allians och relation i mötet med pojkar. Det Integrala Samtalet (IS) är:


   Emotionsfokuserat– samtalen ska väcka intresse och öka förståelsen för hur våra emotioner och känslor påverkar våra stressreaktioner, negativa tankemönster och ohälsosamma beteenden men även våra ögonblick av inspiration, positiva tankemönster och hälsosamma beteenden.


   Relationsförbättrande– samtalen ska vara ”validerande” för att öka förutsättningarna för acceptans och känsloreglering hos den/de vi samtalar med.


   Aktionsfokuserat– samtalen ska locka till inre motivation och förändring.

   3. Integral Pojkplan - Konsten att förändra


   Pojkplanen omsätter Pojkperspektivet och det som framkommit under det Integrala Samtalet (IS) till ett system av lösningar och åtgärder specifika för pojkars behov och situation.


   Fokus ligger på att bygga färdigheter inom de områden där pojkar generellt är som mest sårbara eller minst tränande i såsom stå-ut färdigheter, relationsfärdigheter och emotions- och känslomedvetenhet. 

   Efter utbildningen kommer du att ha: 

   • Kunskap om Pojkperspektivet och hur du kan använda det i ditt arbete med pojkar.
   • Kunskap om hur du genomför en Pojkplan.
   • Kunskap om hur du genomför ett Integralt Samtal (IS) med pojkar.
   • Kunskap om den fantastiska unga hjärnan: nervsystemet, stress, signalsubstanser och hormoners inverkan på beteenden.
   • Kunskap om vad ökad emotionell kompetens kan ge oss i mötet med pojkar.
   • Kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar vid såväl förebyggande, främjande och behandlande insatser för pojkar, med exempel från flera kommuner i Sverige. 
   • Tekniker för att föra ett Integral Samtal (IS) på ett validerande och accepterande sätt.
   • Tekniker för att genomföra en Pojkplan
   • Tekniker för att bygga allians och relation med pojkar.
   • Tekniker för inre och yttre motivation i mötet med pojkar.
   • Tekniker för att hjälpa pojkar att välja långsiktiga resultat över kortsiktig tillfredsställelse. 

   Efter utbildningen är du redo att:

   • Planera och utföra insatser riktade mot pojkar som grupp genom att använda Pojkperspektivet, det Integrala Samtalet (IS) och Pojkplanen som bas.
   • Prata med pojkar om emotioner och känslor på ett konkret och spännande sätt som skapar nyfikenhet, inre motivation och ökad självförmåga. 
   • Öka pojkars förståelse för sina egna och andras känslor och dess koppling till både hälsosamma och ohälsosamma beteenden samt till negativa och positiva tankemönster.
   • Bemöta upprörda känslor och lugna ner dina egna känslor i utmanande och stressande situationer.
   • Använda dig själv och dina erfarenheter som förändringsverktyg i mötet med pojkar.
   • Skapa kreativa lösningar för att reglera upp och ner det unga nervsystemet.
   • Genomföra konsekvensanalyser i mötet med pojkar.
   • Bygga allians och relation i mötet med pojkar.
   • Använda inre och yttre motivation i mötet med pojkar.
   • Hjälpa pojkar att välja långsiktiga resultat över kortsiktig tillfredsställelse.

   Målgrupp

   Denna utbildning är särskilt utformad för medarbetare som behöver nya verktyg och metoder för att nå, stötta och stärka pojkar. Deltagare på utbildningarna är ofta fritidspedagoger, kuratorer, behandlingspedagoger, lärare, psykologer och terapeuter, specialpedagoger, socialsekreterare och ledare inom idrotts-och föreningslivet. 

   Läs fler recensioner på utbildning.se