Vår unika metod

Vår Metod

Vad gör vår metod unik?

Vi har under de senaste 17 åren utvecklat ett tillvägagångsätt som möjliggör att vi på ett mer effektivt och systematiskt sätt kan förstå, samtala och förändra ungdomars situation på ett mer hållbart sätt. Vi kallar det att arbeta integralt. Att arbeta integralt innebär att vi tar hela individen, dess sociala sammanhang och dess omgivning i beaktande när vi analyserar utmaningen framför oss. Dessutom så grundar sig alla våra utbildningar på den senaste neurovetenskapliga forskningen vilket särskilt betonar vikten av att stärka ungdomars förmåga att känna in sina kroppssignaler, sätta ord på vilka känslor som uppstår samt lyssnas på för att må bra och utvecklas. 

Förstå

Den Integrala Ungdomsanalysen (IUA) är kartan som snabbt hjälper dig att bena ut den unges psykologiska, beteendemässiga, värderingsmässiga och vanemässiga förutsättningar och sårbarheter i relation till sin utmaning.

Kartan ger oss en övergripande och inkluderande bild av situationen vi har framför oss genom att använda flera analyserande perspektiv samtidigt.

Varje perspektiv bidrar med väsentlig information men styrkan i kartan ligger i att sammanfoga delarna till en helhet och skapa ett system av lösningar och åtgärder.

Samtala

Det Integrala Samtalet (IS) omsätter den integrala ungdomsanalysen (IUA) till konkreta samtalsämnen i mötet med den unge. Strukturen för Integrala Samtal (IS) är:

Emotionsfokuserade –  samtalen ska väcka intresse och öka förståelsen för hur våra emotioner och känslor påverkar våra stressreaktioner, negativa tankemönster och ohälsosamma beteenden men även våra ögonblick av inspiration, positiva tankemönster och hälsosamma beteenden.

Relationsförbättrande – samtalen ska vara ”validerande” för att öka förutsättningarna för acceptans och känsloreglering hos den vi samtalar med.

Aktionsfokuserade – samtalen ska locka till inre motivation och förändring.

Förändra

Den Integrala Ungdomsplanen (IUP) omsätter den Integrala Ungdomsanalysen (IUA) och det som framkommit under det Integrala Samtalet (IS) till ett system av lösningar och åtgärder.  

Utgångspunkten för planen är att lösningarna och åtgärderna syftar till att främja;

  1. inre tankar som stöttar och uppmuntrar en hälsosam självbild,
  2. handlingar och beteenden som förstärker denna självbild,
  3. socialt umgänge som möjliggör fortsatt utveckling och
  4. system och vanor som bidrar till en bestående och hållbar förändring hos den vi träffar.

Läs fler recensioner på utbildning.se